ระบบติดต่อสื่อสารภายในโรงพยาบาลโพนทราย & Intranet Network Information Version 1.0
Last Update :
คำขวัญโรงพยาบาล >>> [  บ ร ิก า ร เ ส ม อ ภ า ค ม า ต ร ฐ า น ก ล า ง ใ จ ]
 

งานคลินิกการแพทย์แผนไทย

1. ชื่อหน่วยงาน งานคลินิกการแพทย์แผนไทย

2. โครงสร้างหน่วยงาน


นายกฤษดา วุธยากร
นายแพทย์โรงพยาบาลโพนทรายผู้อำนวยการ


นางพวงเพชร  ไกรยวงษ์
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย


นางถนอม  สอนสระคู
ลูกจ้างชั่วคราว
No Photo
นาย ส.พิทักษ์   จุลสม
ลูกจ้างรายวัน

>>>> ภารกิจ
งานรับผิดชอบ :::
1.นางพวงเพชร ไกรยวงษ์

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานคลินิกแพทย์แผนไทย
 • งานเภสัชกรรม
 • งานวิชาการ
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนการพึ่งตนเองของชุมชน
 • งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 • งานรายงานหัตถบำบัด

2.นางถนอม สอนสระคู

 • งานเตรียมคลินิกบริการ
 • งานบริการหัตถบำบัด
 • งานดูแลความสะอาด
 • งานดูแลสวนสมุนไพร ช่วงเช้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
      

3.นาย ส.พิทักษ์  จุลสม

 • งานเตรียมคลินิกบริการ
 • งานบริการหัตถบำบัด
 • งานดูแลความสะอาด
 • งานดูแลสวนสมุนไพร ช่วงเช้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สถิติผู้ป่วยจากตุลาคม 2548 - สิงหาคม 2549

753เดือน
ใช้ยาสมุนไพร
นวดแผนไทย
อบสมุนไพร
ประคบสมุนไพร
รวม
ตุลาคม 2548
5
119
37
119
119
พฤศจิกายน 2548
-
39
21
39
39
ธันวาคม 2548
4
48
20
48
48
มกราคม 2549
6
47
11
47
47
กุมพาพันธ์ 2549
6
104
27
104
104
มีนาคม 2549
3
79
11
79
79
เมษายน 2549
2
70
9
70
70
พฤษภาคม 2549
1
74
4
74
74
มิถุนายน 2549
1
75
6
75
75
กรกฎาคม 2549
4
51
5
51
51
สิงหาคม 2549
2
47
-
47
47
รวม  753 คน 
+Welcome To In.th
พันธกิจ >>>ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ มีการพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิสัยทัศน์ >>>โรงพยาบาลโพนทราย เป็นโรงพยาบาล ที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค มีคุณภาพ มาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ
ขอบเขตการให้บริการ >>>ให้บริการสุขภาพครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ >>>
•  ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
•  บุคลากรมีคุณภาพ
•  มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
•  ชุมชนมีส่วนร่วม

  หน้าแรก
  ประวัติโรงพยาบาล
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบบุคลากร
  หมายเลขติดต่อภายใน

  โครงสร้างองค์กร
  สนทนา-ถามตอบ-ไขข้อข้องใจ
  ตารางการปฎิบัติงาน
  ติดต่อผู้ดูแล & ฝากข่าวประกาศ
 

Blog List  Clinic > >>
  EAC ( Easy Asthma Clinic )
  คลินิกเบาหวาน
  คลินิกคอพอก
  คลินิกวัณโรค
  คลินิกผู้สูงอายุ
  คลินิกสุขภาพจิต
  คลินิก
ANC
  คลินิกแพทย์แผนไทย
 
คลินิกสุขภาพสุภาพเด็กดี

หน่วยงานภายใน >>>
  องค์กรแพทย์
  กลุ่มการพยาบาล
    งานผู้ป่วยนอก
  งานผู้ป่วยใน
  งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 
งานห้องคลอด

  งานห้องผ่าตัด
  งานจ่ายกลาง / ซักฟอก
  งานป้องกันการติดเชื้อฯ

  งานหลักประกันสุขภาพ
  งานพัฒนาคุณภาพ
  งานโภชนาการ
  บริหารงานทั่วไป
  งาน
ชัสูตร
 
เภสัชกรรม
 
ทันตกรรม
  วคช.เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
  งานแพทย์แผนไทย

ระบบรายงาน >>>
  0110 รง.5
  รง.504
 
รง.505

  รง.506
 
 

 
 
 


กลุ่มผู้จัดทำ
  IM > งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
  DATACenter > ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
  MRST > เวชระเบียนและสถิติ

Help & Service >>>>
- ขอวามช่วยเ้หลือ ***
 
ิธีใช้งานกระดานถามตอบ
  วิธีเข้าถึงเว็บบริการนี้
 
 
 
ระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เวอร์ชั่น 1.0
เลขที่ 104 ม.9 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 โทรศัพท์ (043) 595074 ,สายด่วน 1669 ,
โทรสาร (043)595073 ต่อ130 :
IT and DataCenter พัฒนาโดย งาน IM By Statistic30
Intranet System By: Statistic & Medical Regite.By Admin30